ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań, T: +48 61 661 11 00, F: +48 61 661 11 05, E: biuro@kalasoft.pl

E-zwolnienia na uczelniach

Marzec 15, 2019

E-zwolnienia z powodzeniem funkcjonują na uczelniach wyższych. Istnieją nieliczne sytuacje, gdy korzystają z nich też studenci. Ma to miejsce, gdy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez placówkę akademicką. Kiedy tak się dzieje? Jakie dokumenty uznają uczelnie?

Jeżeli student nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, zostaje zgłoszony do ZUS przez uczelnię wyższą. Dzieje się tak np. gdy ukończy on 26 lat i nie może być ubezpieczony zdrowotnie jako członek rodziny. Warto pamiętać, że uczelnia nie zgłasza do ZUS studentów, którzy prowadzą np. działalność gospodarczą lub są zatrudnieni na umowę o pracę.

W praktyce

Gdy student zachoruje, najczęściej otrzymuje od lekarza tzw. zaświadczenie o chorobie (wystawiane np. na druku recepty). Papierowe zaświadczenia nie są rejestrowane w systemie e-zwolnień. Trafiają one do wykładowców czy dziekanatów od studentów. Dlaczego takie zwolnienia lekarskie są uznawane przez uczelnie?

Z zasadami

Szkoły wyższe, zgodnie z ich regulaminami studiów, są elastyczne przy usprawiedliwieniu nieobecności studentów. Niezależnie od tego, czy od strony prawnej dane e-zwolnienie lub zwolnienie może być wystawione wadliwie, uczelnie traktują je jako dowód. Każdy taki dokument stanowi oświadczenie wiedzy lekarza o fakcie (chorobie studenta).

Przez system

Celem wprowadzenia elektronicznych zwolnień było uproszczenie przepływu informacji związanych z chorobą pracownika. Obecnie każdy lekarz lub osoba uprawniona do wystawiania e-zwolnień widzi w systemie informacje o: pacjencie, członkach jego rodziny i płatniku jego składek. Jeśli pracodawca (płatnik) pacjenta ma konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, dokument trafia do niego automatycznie. E-zwolnienie otrzymuje też ZUS.

Na przyszłość

Okazuje się, że e-zwolnienia zmieniają oblicze nie tylko polskiego biznesu, ale również szkolnictwa wyższego. Popularność e-dokumentów wymaga wypracowania różnych rozwiązań, które będą sprawdzać się także w przyszłości. Ciekawe, jak funkcjonowałby system e-zwolnień, gdyby polskie uczelnie (jak np. Harvard) stały się korporacjami? Są to mało realne prognozy. Warto jednak wiedzieć, jak funkcjonują w obiegu zwolnienia, które są wystawiane elektronicznie.

Kalasoft Sp. z o.o.