Wyszukiwanie na stronie

Jednolity Plik Kontrolny – co warto wiedzieć

Odnosząc się do sprawy Jednolitego Pliku Kontrolnego (tzw. JPK) Kalasoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zwraca uwagę na art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 ze zm. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 roku):  Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Wspomniany natomiast art. 193a § 2 otrzyma brzmienie: Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z powyższym pragniemy poinformować, że oprogramowanie komputerowe wdrażane i serwisowane przez Spółkę umożliwia pozyskanie danych dla potrzeb wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 ze zm. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 roku). Gdyby jednak zaistniała potrzeba wsparcia również w zakresie wykonania obowiązku informacyjnego, uprzejmie prosimy o kontakt z naszymi konsultantami. Chętnie udzielimy Państwu odpowiedniego wsparcia.

Skontaktuj się z nami

Każdorazowo zapewniamy efektywną realizację i sprawne wdrożenie systemu. Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszego doświadczenia i dziś oszczędzają dzięki temu czas? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy.

Od ponad 30 lat pomagamy uczelniom i innym podmiotom usprawniać ich pracę. Opracowaliśmy narzędzie powszechnie wykorzystywane do zarządzania działaniami instytucji oraz przedsiębiorstw, które indywidualnie dostosowujemy i wdrażamy na życzenie Klienta.

+48 61 661 11 00