jHMS/edok – Elektroniczne dokumenty

jHMS/edok – Elektroniczne dokumenty – Moduł e-Deklaracje powstał ze względu  na potrzebę obniżenia kosztów i czasochłonności prac związanych z wysyłką deklaracji podatkowych. Wykorzystanie przygotowanego rozwiązania gwarantuje prawidłowość sporządzanych deklaracji dzięki pełnej integralności z modułami kadrowo-płacowymi.

W celu usprawnienia wysyłki deklaracji PIT (m.in. PIT-11) system pozwala na przygotowanie paczki dokumentów elektronicznych. Ponadto istnieje mechanizm podpisania wszystkich deklaracji jednym podpisem, bez konieczności wprowadzania numeru dla każdej deklaracji oddzielnie. Proces jest całkowicie zautomatyzowany i bezpieczny, a jego końcowym etapem jest pobranie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) po przesłaniu deklaracji. Dodatkowym atutem jest przechowywanie zarchiwizowanych dokumentów elektronicznych w podziale na lata.

Zastosowanie:

 • jednorazowe i masowe podpisywanie deklaracji,
 • jednorazowa lub masowa wysyłka deklaracji na portal Ministerstwa,
 • podgląd deklaracji,
 • ewidencja podpisu kwalifikowanego,
 • monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji,
 • pojedynczy lub masowy odbiór Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO),
 • pełna integracja z aplikacją HMS/plac oraz HMS/bfpl,
 • możliwość konfiguracji i testowej wysyłki deklaracji na portal Ministerstwa,
 • archiwizacja dokumentów elektronicznych.

jHMS/soc – Obsługa socjalna

Moduł wspomaga prowadzenie ewidencji wypłat z uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych oraz obsługę pożyczek z funduszu mieszkaniowego. Stanowi on integralną część systemu kadrowo-płacowego bazując na osobowych kartotekach pracowników i umożliwiając ewidencję wypłacanych świadczeń pieniężnych oraz przekazywanych świadczeń „w naturze”. Realizacja obsługi socjalnej odbywa się w oparciu o listy drukowane w module socjalnym lub poprzez import danych do modułu płacowego.

W ramach aplikacji prowadzone są kartoteki zarówno świadczeń, jak i pożyczek w ramach funduszu mieszkaniowego. Moduł ewidencjonuje niezbędne dane, takie jak dane świadczeniobiorcy/pożyczkobiorcy, informacje o ewentualnych poręczycielach i szczegóły świadczenia/pożyczki z możliwością drukowania umów. Udzielone pożyczki mogą być automatycznie przenoszone do modułu płac osobowych, w celu potrącania kolejnych rat.

Zastosowanie:

 • rejestr osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu socjalnego – pracownicy, emeryci/renciści, dzieci, spadkobiercy,
 • ewidencja świadczeń m.in. pieniężnych, rzeczowych, zapomóg, wczasów „pod gruszą”, dofinansowań do wypoczynku zorganizowanego, udziału w imprezach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,
 • rejestracja udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe,
 • wydruki umów i tworzenie raportów na podstawie danych z modułu,
 • kontrola poręczeń oraz ilości otrzymanych świadczeń,
 • automatyczna generacja świadczeń w oparciu o wskazane warunki,
 • automatyczne tworzenie pliku z przelewami do importu,
 • integralność z modułami płacowymi,
 • kontrola kwestii podatkowych – sald otrzymanych świadczeń w ramach limitów określonych w przepisach podatkowych.

jHMS/tran – Obsługa transportu

Moduł wspomagający zarządzanie flotą samochodową, rejestracją kart drogowych wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowców. Zapewnia rozliczenie i kontrolę kosztów eksploatacji pojazdów. System posiada funkcję przypominania o badaniach technicznych, ubezpieczeniach oraz ważności badań okresowych kierowców.

Zastosowanie:

 • rejestracja kart drogowych
 • planowanie i rejestracja czasu pracy kierowców
 • gromadzenie szczegółowych danych o pojazdach, przeglądach, ubezpieczeniach, wyposażeniu,  naprawach
 • korzystanie z baz kontrahentów i pracowników
 • możliwość integracja z modułem kadrowym dzięki czemu istnieje dwustronny przepływ informacji o pracownikach i ich czasie pracy
 • integracja z środki trwałe, który umożliwia dwustronny przepływ informacji na temat pojazdów i ich wyposażenia
 • elastyczne narzędzie analityczne umożliwiające tworzeniu sprawozdań i raportów

jHMS/ziel – Obsługa terenów zielonych

Moduł gromadzi informacje dotyczące terenów zielonych należących do uczelni oraz zaplanowanych i zrealizowanych prac na tych obszarach. Zapewnia możliwość graficznego przedstawienia terenów zielonych wraz z zabudowaniami oraz nasadzeniami. Wspomaga zarządzanie harmonogramem zadań, ich planowaniem i realizacją. Zawiera także ewidencję oraz stany sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac.

Zastosowanie:

 • stworzenie bazy terenów zielonych należących do uczelni
 • planowanie  prac do wykonania na tych terenach
 • graficzne przedstawienie terenów wraz z nasadzeniami
 • gromadzenie danych o sprzęcie i narzędziach
 • możliwość analizy zgromadzonych danych w postaci sprawozdań oraz raportów.

jHMS/goni – Zarządzanie nieruchomościami

Moduł wspomaga zarządzanie gruntami oraz budynkami stanowiącymi własność uczelni, jak również tymi wynajmowanymi od podmiotów zewnętrznych. Moduł pozwala na ewidencjonowanie faktycznego stanu nieruchomości i prowadzenie na nich czynności związanych z zawieraniem umów najmu, naliczaniem czynszów (również automatycznym) i waloryzacji oraz naliczaniem należnych podatków. Integracja z innymi modułami systemu HMS zapewnia pracę na wspólnych danych w zakresie środków trwałych, kontrahentów oraz rozliczeń finansowych.

Zastosowanie:

 • pełna ewidencja gruntów oraz budynków uczelni oraz powiązanych z nimi ksiąg wieczysty
 • zarządzanie umowami najmu gruntów i budynków
 • zarządzanie czynszami i wyliczaniem podatków od wynajmowanych powierzchni gruntów i budynków
 • komunikacja z zewnętrznymi modułami w zakresie:
  • środków trwałych
  • waloryzacji

jHMS/gest – Środki trwałe

System wspomagająca ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych i wyposażenia. Umożliwia tworzenie dokumentów: przyjęcia, likwidacji, zmiany, przekazania. Umożliwia tworzenie grup podziału ewidencjonowanych przedmiotów. W pełni współpracuje z modułami finansowo – księgowym i gospodarką nieruchomościami. Umożliwia automatyczne wygenerowanie i kontrolę planów amortyzacji – w rozbiciu na bilansową oraz podatkową wraz z podziałem na źródła finansowania. Wspomaga przeprowadzenie inwentaryzacji przy możliwości podziału na miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialne czy też jednostki. Dodatkowo umożliwia współpracę z systemem RFID w celu usprawnienia procesu spisu i rozliczania.

Zastosowanie:

 • prowadzenie szczegółowej ewidencji za pomocą kart oraz typowych dokumentów związanych ze środkami trwałymi
 • automatyczne naliczanie planu amortyzacji
 • szczegółowy proces inwentaryzacji z możliwości podziały miejsc spisowych według osób
 • możliwość bieżącej kontroli stanu środków trwałych za pomocą licznych zestawień
 • integracja z modułem finansowo-księgowym
 • integracja z modułem gospodarki nieruchomościami
 • tworzenie dokumentów na podstawie kart środków trwałych
 • comiesięczne naliczanie planu amortyzacji
 • możliwość integracji z systemem RFID
 • możliwość eksportu danych finansowo – księgowych do obcych systemów

jHMS/goma – Gospodarka magazynowa

Korzystając z tego modułu mamy możliwość wprowadzenia i wystawiania dokumentów, które kreują obroty w magazynie. Na bieżąco na ich podstawie możemy podejrzeć na licznych zestawieniach ich wpływ na działalność magazynu zarówno w ujęciu analitycznych jak i syntetycznym. Tworząc inwentaryzację system przygotowuje nas, podpowiadając aktualne stany oraz pozwalając na wydruk arkuszy spisowych. Wszelkie wynikłe różnice są wykrywane i rozliczane w automatyczny sposób. W przypadku ponownej wyceny towarów i materiałów na magazynie proces aktualizacji pozwala na szybką zmianą wartości. Dodatkowo moduł wspiera działalności wydawnictw w zakresie konsygnacji.

Zastosowanie:

 • możliwość prowadzenie ewidencji na kilku magazynach jednocześnie
 • możliwość generowania szerokiej gamy zestawień prezentujących przepływ i stany towarów oraz materiałów we wszystkich prowadzonych magazynach
 • obsługa inwentaryzacji oraz automatyczne generowanie dokumentów wyrównujących stany magazynowe po przeprowadzeniu inwentaryzacji
 • możliwość dokonania aktualizacji wartości towarów i materiałów dostępnych na magazynie
 • integracja z modułem finansowo – księgowym
 • wprowadzane przychody i rozchody są automatycznie widoczne na zestawieniach
 • automatyczne rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 • rozliczanie różnic groszowych
 • wsparcie dla konsygnacji

jHMS/fk – Finanse i księgowość

jHMS/FK

Księga główna stanowi kompleksowe rozwiązanie dedykowane do wspierania działalności finansowo – księgowe. System jest w pełni zgodny z wymogami prawnymi i formalnymi dotyczącymi rachunkowości. Moduł posiada możliwość integracji z otaczającymi go elementami, takimi jak: kasy, dokumenty zakupu i sprzedaży, środki trwałe oraz zarządzanie gospodarka magazynowa, budżetowanie.

Do podstawowych funkcji należą: prowadzenie dziennika głównego i definiowalnych dzienników cząstkowych, dekretacja dokumentów min. za pomocą schematów księgowań oraz ich księgowanie, generowanie sprawozdań finansowego takich jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, prowadzenie ewidencji VAT, rozliczanie kosztów.

Zastosowanie:

 • możliwość rejestracji i księgowania dokumentów w wielu okresach obrachunkowym, również na przełomie lat
 • możliwość generowania dekretów na podstawie schematów księgowań
 • definiowanie zestawień dowolnych
 • prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach, autodekretacja, kontrola kręgów kosztów
 • spersonalizowany plan kont
 • monitorowanie informacji finansowych wewnątrz przedsiębiorstwa
 • utrzymywanie historii operacji dla celów audytu
 • możliwość tworzenia raportów okresowych na temat kondycji finansowej uczelni
 • możliwość pełnej integracja z pozostałymi modułami HMS obsługującymi pozostałe obszary działalności jednostki
 • możliwość eksportu do różnego rodzaju plików min. Arkuszy kalkulacyjnych
 • możliwość załączenia skanów dokumentów do dekretów
 • pełna obsługa rozrachunków w połączeniu automatyczną dekretacją not odsetkowych i kompensat

jHMS/media – Media

System został zaprojektowany z myślą o wspomaganiu rozliczenia mediów na uczelniach wyższych. Moduł prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów dla: energii cieplnej, wody, prądu, gazu oraz usług telekomunikacyjnych. Dodatkowo możliwa jest również ewidencja: umów, faktur oraz bilingów.
Konstrukcja systemu zapewnienia przypisanie kosztów z tytułu mediów do miejsca ich powstania (budynki) z uwzględnieniem typów działalności oraz prezentację ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewa.

Jeżeli chodzi o usługi telekomunikacyjne użytkownik posiada możliwość rozdziału kosztów za rozmowy: prywatne i służbowe, naliczanie należności za korzystanie z sieci Internet, zarówno dla operatorów sieci stacjonarnej, jak i komórkowej. Po dokonaniu rozliczenia system umożliwia generowanie wydruków i zestawień.

Zastosowanie:

 • rozbudowany system kartotek budynków, faktur podstawowych i korygujących, grup rodzajów działalności, jednostek logicznych, najemców, taryf, szablony importu bilingów telefonicznych
 • możliwość wprowadzenia odczytu szacowanego dla danego rozliczenia
 • możliwość wprowadzenia korekty kosztów
 • licznik fizyczny może posiadać połączenie z większą liczbą liczników głównych
 • dla wybranego medium, dany licznik może zostać rozliczony wg przydzielonej mu wcześniej taryfy
 • generowanie wydruków i ich eksport do arkusza kalkulacyjnego:
 • zestawienia kosztów zużycia i ich rozliczenia

jHMS/sopp – Obsługa postępowań przetargowych

głównym zadaniem modułu jest wsparcie obsługi procedur zakupowych w poszczególnych trybach udzielania zamówień. System prowadzi użytkownika przez cały proces – od momentu przygotowania wniosku, przez wygenerowanie specyfikacji zamówienia, przyjęcie ofert, a na wyborze ostatecznego Wykonawcy kończąc.

Za jego pośrednictwem użytkownik może utworzyć wszelkie potrzebne dokumenty w wersji elektronicznej, co usprawnia ich obieg w jednostce.Moduł zbudowano w oparciu o zakładki, które porządkują i automatyzują poszczególne czynności zapewniając pełną obsługę procedury przetargowej. Jego działanie jest w pełni zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Obsługa postępowań przetargowych nie jest jedynym zadaniem modułu Zamówienia. Ponadto umożliwia on gromadzenie oszczędności i usprawnia pracę w każdej firmie oraz instytucji,
w której istnieją zdefiniowane procedury dokonywania zakupów.

System wyróżnia się łatwością dostępu z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Jest to szczególnie przydatne dla osób nadzorujących przebieg procedur i odpowiedzialnych za ich wynik. Korzystając z dowolnego komputera połączonego z Internetem mają one możliwość błyskawicznego dotarcia do szczegółowej wiedzy na temat przebiegu każdej konkretnej procedury zakupowej oraz każdej zawartej umowy.

 

Zastosowanie:

 • gromadzenie i przetwarzanie danych o planowanych zamówieniach na dany okres budżetowania
 • gromadzenie szczegółowych danych o prowadzonych postępowaniach, monitorowanie przebiegu procedury przetargowej
 • wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych danych
 • tworzenie bazy umów i kontrola ich realizacji
 • tworzenie bazy wykonawców z podziałem na grupy i historię udziału w postępowaniach
 • analiza gromadzonych danych, przygotowywanie sprawozdań oraz raportów
 • bieżące tworzenie bazy wiedzy na temat procedur zakupowych – nadzór i kontrola
 • elastyczne narzędzie analityczne umożliwiające uzyska pożądanego zakresu danych za pomocą sprawozdań i raportów
 • ograniczenie liczby błędów proceduralnych i oszczędność czasu

jHMS/limi – Budżetowanie

Jest to moduł budżetowania i nadzorowania środków finansowych przeznaczonych na określone cele. Umożliwia ewidencję wydatków w ramach poszczególnych budżetów, jeszcze przed ich zatwierdzeniem przez księgowość, dając informację o bieżącym stanie finansów. Realizowana w module ewidencja składanych zamówień udostępnia informacje o przewidywanym stanie środków, co pozwala na uniknięcie ich przekroczenia w momencie faktycznej realizacji zamówień. Dostępne raporty dotyczące budżetów, wpływów, zamówień i wydatków.

Moduł wpiera również rozliczanie różnego rodzaju projektów, grantów, prac naukowych i innych typów prac realizowanych na Uczelnie. Dzięki odwzorowaniu kalkulacji możliwe jest ponoszenie kosztów w układzie kalkulacyjnym dbając o pilnowanie ilości środków. Miłym dodatkiem jest system alertów informujący o czasie rozliczania projektów tak aby nie spóźnić się z rozliczeniem.

 

Zastosowanie:

 • bieżąca ewidencja dokumentów, w momencie ich pojawienia się
 • rozliczanie różnego rodzaju projektów, grantów, prac naukowych i innych typów prac
 • aktualna informacja o stanie środków finansowanych przeznaczonych na określony budżet
 • potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez dział zamówień publicznych
 • kontrola ewidencjonowanych wydatków z kalkulacjami
 • korzystanie z dostępnych w systemie słowników / kartotek, na zasadzie współpracy z innymi jednostkami uczelni (np. kartoteka kontrahentów, plan kont)
 • możliwość dostępu do wprowadzonych dokumentów, w momencie ich zapisania w systemie, przez zainteresowane osoby
 • minimalizacja możliwości przekroczenia limitu środków w oparciu o dostęp do informacji o bieżącym stanie środków finansowych (po realizacji faktur) oraz ich przewidywanym stanie (na podstawie ewidencji składanych zamówień)
 • przyspieszenie obiegu informacji poprzez automatyczny jej przepływ między modułami systemu, a tym samym jednostkami organizacyjnymi uczelni
 • bezpośredni dostęp do informacji osób bezpośrednio związanych z realizacją działań objętych limitami, tak w administracji centralnej jak i wydziałowej
 • dostęp do zestawień tworzonych według różnych kryteriów, stanowiących podstawy do przygotowywania analiz ekonomicznych

jHMS/zaks – Zakupy i sprzedaż

Jest to moduł dedykowany jako centralne miejsce ewidencji dokumentów zakupowych oraz wystawiania dokumentów sprzedażowych. Pozwala na etapowy model zatwierdzania i uzupełniania dokumentów w wielu dedykowanych typach. Nadzoruje rozbudowaną kartotekę kontrahentów i czuwa nad jej spójnością dla każdego z modułów powiązanych. Dodatkowo pozwala na tworzenie poleceń wypłaty oraz przelewów.

Zastosowanie:

 • wystawianie dokumentów sprzedażowych na podstawie danych z innych modułów
 • możliwość wprowadzania szczegółowych informacji o dokumentach kosztowych i sprzedażowych
 • automatycznie tworzony rejestr VAT
 • możliwość wprowadzania i wystawiania dokumentów w walutach obcych
 • możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych na podstawie danych z modułów zintegrowanych
 • integracja z modułem finansowo – księgowym
 • tworzenie poleceń wypłaty
 • tworzenie przelewów min. krajowych i zagranicznych
 • integracja z drukarkami fiskalnymi
 • pliki JPK
 • możliwość powiązania z obrotem magazynowym

jHMS/roza - Rozkłady zajęć

jHMS/roza – Plan zajęć – Moduł pozwala skutecznie wspomagać pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie planu i właściwe rozmieszczenie zasobów (zajęć, wykładowców, sal), spełniający indywidualne wymagania wykładowców oraz grup studentów.

Zastosowanie:

 • układanie planów zajęć w widoku wszystkich sal dydaktycznych
 • edycja ułożonych zajęć w trzech widokach: sal dydaktycznych, wykładowców oraz grup studenckich
 • uwzględnianie preferencji wykładowców oraz sal wykładowych
 • definiowanie relacji zachodzących między grupami oraz określanie grup specjalnościowych
 • uzupełnianie słowników budynków oraz odległości między budynkami, rodzajów, typów oraz opisów zajętości sal
 • oznaczanie rodzajów zajęć wybranymi kolorami
 • wyszukiwanie wolnych sal
 • kontrola różnego rodzaju kolizji – pełnych, ze względu na preferencje oraz związanych z prawem do użytkowania sali
 • wyszukiwanie wszystkich ułożonych zajęć jednorazowych
 • tworzenie wydruków w formie listy dla wykładowców, grup studenckich oraz sal wykładowych
 • wydruki horyzontalne (w formie tabeli z widokiem tygodniowym) dla wykładowców, grup studenckich oraz sal
 • graficzne przedstawienie zajętości wybranej sali

jHMS/dsys - Dziekanaty

jHMS/dsysDziekanaty – Aplikacja obejmuje wspomaganie pełnego zakresu pracy dziekanatów, działów spraw studenckich oraz kwestury Uczelni. Przechowuje dane o przebiegu studiów i osiągnięciach studentów, ewidencjonuje dane o uzyskanej pomocy materialnej i stypendiach, ma możliwość obsługi kilku toków studiów jednego studenta, indywidualnego toku studiów, kart awansowych i różnic programowych oraz różnych systemów oceniania: ocenowego, kredytowego, punktowego i ECTS. Automatycznie zalicza semestry i wylicza średnie, ewidencjonuje decyzje Dziekana i Rektora; drukuje protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe, drukuje rejestr zaświadczeń studenckich, stypendialnych, dla WKU, dla ZUS, dla banków. Drukuje również dyplomy i suplementy, zarówno w języku polskim, jak i w obcych. Aplikacja daje możliwość samodzielnego tworzenia szablonów dokumentów wykorzystywanych w systemie. Dane do wydruku pobierane są automatycznie z systemu. Aplikacja posiada funkcje analityczne, których celem jest wykrywanie braku spójności pomiędzy zarejestrowanym w systemie przebiegiem studiów, a wprowadzonymi do bazy informacjami o należnych płatnościach. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy np.: student został skreślony, a następnie reaktywowany w prawach studenta, co pociąga za sobą konieczność wniesienia dodatkowych opłat. Ekrany wprowadzania danych informują o wykrytych nadpłatach, podpowiadają też oczekiwaną wysokość wypłaty. Po zakończeniu wprowadzania wpłat związanych z określonym raportem kasowym lub wyciągiem bankowym, użytkownik ma możliwość „zablokowania” dokumentu, co nie pozwala na zarejestrowanie na nim następnej pozycji.

Zastosowanie:

 • wprowadzanie i ewidencjonowanie danych osobowych,
 • ewidencja i kontrola toku studiów,
 • pełne wsparcie dla punktacji ECTS – ograniczenie przy wyborze zbyt dużej ilości przedmiotów tak, aby nie przekroczyć limitów punktów,
 • naliczanie stypendiów zgodnie z określonymi przez Uczelnię kryteriami,
 • obsługa procesu dyplomowania, wydruk dyplomu oraz suplementów w języku polskim oraz obcym,
 • indywidualne oraz masowe tworzenie i wydruk kart ocen oraz różnic programowych,
 • obsługa przedmiotów fakultatywnych oraz obieralnych,
 • obsługa praktyk – ewidencja, rozliczenia wypłat, drukowanie zestawień,
 • rejestrowanie spisów zdawczo-odbiorczych akt osobowych,
 • tworzenie raportu do GUS,
 • drukowanie:
  • przebiegu studiów (wyciągu z indeksu),
  • protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych,
  • dyplomów i suplementów w języku polskim oraz obcym,
  • list wypłat stypendiów,
  • zawiadomień, dowodów wpłat i wezwań do zapłaty,
  • list studentów wg wybranych kryteriów.
 • rejestrowanie wpłat za studia w sposób ogólnie przyjęty w księgowości, w ścisłym powiązaniu z raportem kasowym lub wyciągiem bankowym,
 • dokonywanie przez aplikację analizy nieuregulowanych płatności wraz z chronologicznym ich wyświetlaniem
 • naliczanie odsetek od płatności przeterminowanych oraz wyliczenie szacowanych odsetek na bieżący dzień,
 • drukowanie wezwań do zapłaty,
 • tworzenie raportów kasowych i ich rejestrów wraz z automatyczną numeracją.
 • obsługa różnego rodzaju stypendiów m.in.: za wyniki w nauce, socjalnego czy stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • przygotowywanie podstaw do naliczania stypendiów i wypłat poszczególnych składników świadczeń studenckich,
 • rejestr złożonych dokumentów i wniosków stypendialnych,
 • ustalanie typów i wysokości progów stypendialnych,
 • drukowanie list wypłat świadczeń studenckich,
 • drukowanie zestawień zbiorczych,
 • przelewy na rachunki bankowe,
 • drukowanie dokumentów PIT-11.

jHMS/kadr - Kadry

Moduł kadrowy to zintegrowanym i kompleksowym systemem umożliwiającym efektywne wspieranie prac działów kadrowych i innych jednostek obsługujących sprawy pracownicze. Zastosowanie centralnej bazy danych i wymiana informacji z innym jednostkami pozwala na wysoki stopień integracji i wiarygodności danych.

Zaprojektowane funkcjonalności pozwalają na dostosowanie prac kadrowych do specyfiki każdej Uczelni, zapewniają oszczędność czasu poprzez wysoki stopień automatyzacji procesów oraz minimalizację popełnienia błędu.

Zastosowanie:

 • ewidencja danych osobowych i kadrowych pracowników,
 • rejestr poprzednich miejsc pracy pracowników z automatycznym naliczaniem stażu,
 • ewidencja i rozliczanie absencji,
 • ewidencja czasu pracy,
 • możliwość tworzenia indywidualnych harmonogramów pracowniczych,
 • import elektronicznych zwolnień e-ZLA,
 • podsystem przeszeregowań ułatwiający określanie skutków zmiany wynagrodzeń i naliczanie funduszu płac,
 • tworzenie wydruków, które spełniają określone wymagania, ustalone przez użytkownika,
 • generacja standardowych pism (m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, akty mianowania),
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczeń społecznych,
 • wsparcie sprawozdawczości GUS,
 • możliwość eksportowania danych pracowniczych do POL-on
 • masowe zmiany w kartotekach pracowniczych,
 • planowanie zadań z wyprzedzeniem.

Moduły HMS

Moduły eHMS

Moduły jHMS