HMS/bfpl – Umowy cywilnoprawne – Moduł opracowany do obsługi wypłat wynikających z umów zlecenia i o dzieło. Umożliwia ewidencję i drukowanie umów oraz rachunków stanowiących podstawę do realizacji wypłat. Współpraca z systemem HMS/plac pozwala na wspólne rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, kontrolowanie progu podstaw składek emerytalnych i rentowych, potrąceń indywidualnych, zwolnień podatkowych i wielu kont bankowych.

W ramach modułu przygotowywane są dokumenty rozliczeniowe PIT (11, IFT-1, 8AR), pliki z danymi do programu „Płatnik” (zgłoszeniowe, rozliczeniowe i wyrejestrowujące) i zbiory z przelewami elektronicznymi. Aplikacja umożliwia ewidencje umów i wypłatę rachunków składających się z kilku pozycji, różniących się np. kontami analitycznymi. W ramach modułu tworzyć można wydruki list płac, zestawień zbiorczych według różnych kryteriów.

Zastosowanie:

 • możliwość obsługi osób zewnętrznych – dostosowanie kartotek np. dla obcokrajowców
 • prowadzenie rejestru umów wg kolejności wprowadzania, możliwość podglądu na jednym ekranie danych rachunków i umów zleceniobiorcy
 • ewidencja danych osobowych zatrudnionych, potrąceń indywidualnych, zwolnień podatkowych i kont bankowych
 • prowadzenie kartotek danych pomocniczych: urzędów skarbowych, banków, jednostek organizacyjnych, tematów prac i rachunków bankowych
 • wydruki list wypłat, zestawień zbiorczych i analitycznych, deklaracji PIT-8AR, PIT-11, IFT-1 oraz kartotek wynagrodzeń
 • pełna obsługa działań związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (naliczanie, potrącanie, eksport danych do Programu „Płatnik”)
 • eksport danych oraz wydruki zestawień zbiorczych dla księgowości
 • obsługa zwolnień naliczania Funduszu Pracy dla uprawnionych
 • weryfikacja jedynego zatrudnienia i minimalnej podstawy ubezpieczeń społecznych przy wyliczaniu składek
 • wyprowadzanie informacji o przelewach na rachunki bankowe do zbioru przeznaczonego dla aplikacji bankowych (obsługa kilku różnych formatów bankowych)
 • wydruk przelewów zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego oraz podatku od osób zagranicznych

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas