HMS/plac – Płace – to podstawowa aplikacja opracowana do rozliczeń wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz stypendystów. Umożliwia grupowanie osób w ramach tzw. płatników, którzy mogą być dowolną grupą zatrudnionych.
Przypisanie pracownikowi konta analitycznego ułatwia dokonywanie automatycznych rozliczeń z modułem finansowo – księgowym.

Pozwala to na usprawnienie i zmniejszenie biegu dokumentów papierowych, co w efekcie daje oszczędności czasu i pracy. Moduł pozwala także na rozliczanie wynagrodzeń finansowanych z różnych źródeł, takich jak budżet, projekty strukturalne, unijne czy inne, w podziale procentowym, z rozliczaniem czasu przepracowanego w ramach poszczególnych źródeł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowuje pliki z danymi do Programu „Płatnik”, uwzględniając także wypłaty z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Zastosowanie:

 • możliwość wprowadzenia osób pozauczelnianych i tworzenia wypłaty np. wypłata odprawy pośmiertnej
 • automatyczne rozliczanie wynagrodzeń pracownika wg kont analitycznych ułatwia dokonywanie automatycznych rozliczeń z modułem finansowo – księgowym
 • automatyczne rozliczanie wynagrodzeń wg czasu przepracowanego w ramach różnych źródeł finansowania usprawnia przygotowanie analizy kosztów
 • możliwość wygenerowania odpowiednich przelewów z kont przypisanych źródłom finansowania
 • komunikaty sygnalizujące o nieprawidłowych zdarzeniach, np. o wynagrodzeniu mniejszym od minimalnego, o ujemnym wynagrodzeniu lub składkach
 • obsługa zwolnień naliczania Funduszu Pracy dla uprawnionych
 • weryfikacja łącznej kwoty wszystkich potrąceń zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
 • automatyczne pomniejszanie składników stałych o absencje chorobowe i szczególne typy urlopów
 • automatyczne wyliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-stki
 • przy wyliczaniu wynagrodzenia system automatycznie nalicza zaokrąglenia wartości składek, w celu poprawnego wykazywania wartości sumy składek do ZUSu
 • generacja zaświadczenia Rp-7
 • wyprowadzanie danych w celu przygotowanie zestawień do GUS: Z-12, Z 03, Z-6, RB-70

Doświadczenie i kompetencje

Zaufali nam

Media o nas